Obchodné podmienky

Zistite si niečo viac o týchto stránkach

Podmienky použitia webového sídla

Nachádzate sa na webovom sídle https://kuponer.sk/ (ďalej len „webové sídlo“) prevádzkovanom našou spoločnosťou:

Kuponer, s.r.o., so sídlom č.p. 24, 679 02 Spešov, Česká republika
IČ: 04470117
DIČ: CZ04470117

zapísaná: do Obchodného registra Krajského súdu v Brně, oddíl C, vložka 90062

adresa pre doručovanie: Kuponer, s.r.o., Spešov 24, 679 02 Spešov, Česká republika
Kontaktný e-mail: info@kuponer.sk

Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového sídla získavate odmeny, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné, aby ste sa riadili ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového sídla.

Na webovom sídle vám umožňujeme za podmienok tu stanovených vytvorenie užívateľského účtu. Po vytvorení užívateľského účtu vám bude umožnené prostredníctvom webového sídla vstúpiť do vybraných internetových obchodov a nakupovať tam s možnosťou vrátenia časti kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená na webovom sídle (ďalej len „získavanie odmien“).

Na webovom sídle nedochádza k uzatváraniu kúpnej ani inej zmluvy medzi vami a našou spoločnosťou. Kúpna či iná zmluva je uzatváraná vždy s treťou osobou prevádzkujúcou vybraný internetový obchod. Z tohto dôvodu nezodpovedáme za vady tovaru ani iné záväzky, ktoré medzi vami a treťou osobou prevádzkujúcou vybraný internetový obchod vzniknú.

1. REGISTRÁCIA NA WEBOVOM SÍDLE

Aby ste mohli bez obmedzení získavať odmeny dostupné na webovom sídle, je nutné sa registrovať prostredníctvom registračného formulára, ktorý je dostupný na webovom sídle. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä kontaktný e-mail a heslo. Registráciou je vytvorený užívateľský účet.
Každá osoba môže mať na webovom sídle vytvorený iba jeden užívateľský účet pod jednou e-mailovou adresou.

Pre prístup do užívateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. Zároveň vás upozorňujeme na to, že ak budú vo vašom užívateľskom účte uvedené nepravdivé alebo nesprávne údaje, nebude vám vyplatená odmena podľa článku 2 týchto podmienok použitia.

V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame uskutočniť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.
Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým získavať odmeny dostupné na webovom sídle a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom sídle.

Vo vašom užívateľskom účte budú evidované jednotlivé odmeny a uvedené informácie, v akom stave sa tieto odmeny nachádzajú, a teda či vám bola daná odmena predbežne/záväzne pripísaná na váš užívateľský účet alebo či vám odmena už bola preplatená.

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.

2. ZÍSKAVANIE ODMIEN A ICH VYPLATENIE

2.1. Akým spôsobom môžete získať odmeny?

Aby ste mohli získavať odmeny, musíte mať na webovom sídle vytvorený užívateľský účet.
Na webovom sídle je uvedený zoznam internetových obchodov, z ktorých je možné prostredníctvom webového sídla zakúpiť tovar či službu (ďalej len „internetový obchod“). Pre získanie odmeny za nákup vo vybranom internetovom obchode je nutné na webovom sídle u vybraného internetového obchodu stlačiť tlačidlo „Získať cashback“ a ďalej pokračovať v nákupe podľa inštrukcií v internetovom obchode. V prípade, že neuzavriete zmluvu v internetovom obchode alebo neuhradíte kúpnu cenu zakúpeného tovaru, nebude vám odmena pripísaná na váš užívateľský účet ani vyplatená.

Za každý nákup vo vybranom internetovom obchode vám bude na váš užívateľský účet pripísaná suma vo výške stanovenej na webovom sídle u vybraného internetového obchodu (ďalej len „odmena“). Odmena je spravidla stanovená percentuálne z kúpnej ceny tovaru bez DPH, nákladov na dopravu a ďalších poplatkov súvisiacich s plnením z kúpnej zmluvy vo vybranom internetovom obchode.

Odmena vám bude záväzne pripísaná na váš užívateľský účet po jej schválení internetovým obchodom (spravidla do 30 dní). Predbežné pripísanie odmeny na užívateľský účet prebehne spravidla do jedného dňa od nákupu.

Nárok na vyplatenie odmeny na vami uvedený bankový účet vám vzniká v okamihu, keď výška odmeny na vašom užívateľskom účte dosiahne sumu 1 EUR. Do doby, než odmena dosiahne výšku podľa predchádzajúcej vety, nie je možné odmenu vyplatiť.

Pre vyplatenie odmeny vyplňte žiadosť o výplatu odmeny. Odmenu vám zašleme do 14 dní od okamihu, kedy nám bude doručená žiadosť o výplatu odmeny, a to na bankový účet uvedený v prvej takejto žiadosti. Odmena vám bude zaslaná najviac raz mesačne.

Upozorňujeme vás, že na vyplatenie odmeny nie je právny nárok.

Pokiaľ z dôvodov na vašej strane bude zrušený váš užívateľský účet, nie sme povinní vyplatiť vám odmenu evidovanú vo vašom užívateľskom účte, ak v deň zrušenia užívateľského účtu odmena nedosiahla čiastky podľa vyššie uvedeného odseku v tomto článku.

2.2. Ako postupovať v prípade, že vám nebude odmena pripísaná na váš užívateľský účet?

Upozorňujeme vás, že ak nebudete pri nákupe tovaru alebo služby postupovať presne podľa inštrukcií na webovom sídle či internetových stránkach vybraného internetového obchodu, nemusí vám byť odmena na váš užívateľský účet pripísaná.

Pokiaľ z technických dôvodov na vašej strane (najmä v prípade zákazu súborov cookies alebo v prípade aktivovanej služby Adblock) nedôjde k presmerovaniu na internetovú stránku vybraného internetového obchodu cez webové sídlo, beriete na vedomie, že vám v takomto prípade nebude odmena na váš bankový účet pripísaná.

V prípade, že nedôjde k pripísaniu príslušnej výšky odmeny na váš užívateľský účet z technických dôvodov spôsobených na našej strane, okamžite nás kontaktujte a my v primeranom čase zjednáme nápravu.

V prípade technických problémov spôsobených treťou stranou môže dôjsť k oneskoreniu pripísania odmeny alebo nepripísaniu odmeny na váš užívateľský účet. V takom prípade nás kontaktujte.

Vezmite prosím na vedomie, že údaje uvedené na webovom sídle, najmä suma vašej odmeny, sa môžu meniť v priebehu ponuky. Pre zistenie výšky odmeny, ktorá vám bude na váš užívateľský účet pripísaná, nás kontaktujte, radi vám oznámime potrebné informácie.

Vyhradzujeme si právo zmeniť výšku odmeny z dôvodu chybného výpočtu odmeny, neuhradenie odmeny tretími stranami, prípadne ak budeme mať podozrenie na páchanie podvodu, alebo ak odstúpite od zmluvy vo vybranom internetovom obchode.

2.3. Uplatnenie výhod zo zľavových kupónov

Na webovom sídle sú okrem vyššie uvedených služieb dostupné zľavové kupóny, ktoré môžete uplatniť vo vybraných internetových obchodoch. Podmienky uplatnenia zľavových kupónov sa riadia obchodnými podmienkami jednotlivých internetových obchodov. Vezmite prosím na vedomie, že zľavové kupóny nemusia byť platné a aktuálne. Pre overenie platnosti zľavového kupónu kontaktujte nás alebo vybraný internetový obchod.

Pre uplatnenie zľavového kupónu je spravidla nutné zadať kód uvedený na zľavovom kupóne do objednávkového formulára vo vybranom internetovom obchode.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri registrácii na webovom sídle nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového sídla dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového sídla súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

3.1. Čo sú osobné a ďalšie údaje

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci registrácie a pri prvej žiadosti o výplatu. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s používaním webového sídla, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové sídlo, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie.
Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať i bez registrácie.

3.2. Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov vám predovšetkým umožňujeme prístup k vášmu účtu a čo najjednoduchšie používanie webového sídla.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom správy vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane použitia analýzy správania užívateľov webového sídla.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, t. j. k vedeniu databázy užívateľov webového sídla a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu neurčitú. Vyplnením a odoslaním registračného formulára súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

3.3. Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Spracovaním vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa.

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

3.4. Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú prevádzkovatelia vybraných internetových obchodov. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre efektívne fungovanie našej služby.

3.5. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. O přijaté reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

3.6. Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy. Vezmite však na vedomie, že v takom prípade nebude možné získavať odmeny.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo sprostredkovateľ osobných údajov spracováva vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, môžete:

  • požiadať nás alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie;
  • požiadať, aby sme my alebo sprostredkovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojný, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Dozor nad ochranou osobných údajov uskutočňuje Úrad pre ochranu osobných údajov (http://dataprotection.gov.sk/uoou/).

My aj prípadní sprostredkovatelia osobných údajov máme sídlo v Českej republike.

4. SLUŽBY SPOLOČNOSTI GOOGLE A SÚBORY COOKIES

Webové sídlo používa v rámci svojej činnosti takzvané „cookies“. Webové sídlo ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci používania týchto služieb.

4.1. Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového sídla, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového sídla.

Zaškrtnutím súhlasu na webovom sídle udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a k účelu podrobnejšie popísanom na webovom sídle.

4.2. Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejak zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového sídla.

4.3. Ako Google využíva získané dáta?

Pokiaľ vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov.

5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránok umiestnených na webovom sídle (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) vrátane programového vybavenia webového sídla a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Je zakázané najmä bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestených na webovom sídle.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. 

5.1. Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie uvedeného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Ako držiteľ autorských práv máme najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať náhradu nemajetkovej ujmy a škody spôsobenej vaším porušením autorských práv a na vydanie bezdôvodného obohatenia.

6. OSTATNÉ VZŤAHY SÚVISIACE S VYUŽÍVANÍM WEBOVÉHO SÍDLA

6.1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom sídle môže dôjsť k opusteniu webového sídla a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

6.2. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového sídla alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového sídla nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, t. j. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém; a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám nebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace obsah webového sídla a využívať webové sídlo, alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

6.3. Nemôžeme vám zaručiť neprerušený prístup na webové sídlo, ani bezchybnosť a bezpečnosť webového sídla. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používania webového sídla, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom sídle, škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou webového sídla, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

6.4. Ak sa pri používaní webového sídla dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové sídlo, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohoto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

6.5. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky použitia webového sídla meniť, nová verzia platí vždy pre všetkých užívateľov webového sídla od dátumu účinnosti novej verzie podmienok použitia webového sídla.

 

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 1.8.2020.